• Deklaracja dostępności

   • Deklaracja dostępności X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej
    w Krakowie

     

    X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej x-okrakow.edupage.org

    X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (w skrócie X LO w Krakowie)

    telefon: +48 126331197

    e-mail: lox@x-lo.krakow.pl

    adres korespondencyjny: ul. Wróblewskiego 8, 31-148 Kraków

    zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Data publikacji strony internetowej: 2021-03-03

    Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-25

    Strona internetowa x-lokrakow.edupage.org jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, transkrypcji, audiodeskrypcji. Mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
    • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
    • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

    Strona:

    • ma włączony  fokus – domyślne oznaczenie linka,
    • posiada mapę strony,
    • po powiększeniu strony (CTRL i „+”)  jest widoczna w całości,
    • ma możliwość zmiany wielkości czcionki, ma wersję dla słabowidzących,
    • ma możliwość zmiany kontrastu,
    • ze strony można korzystać w orientacji pionowej/poziomej.

    Na stronie internetowej x-lokrakow.edupage.org można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

     

    Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kraszewska, e-mail:  strona@x-lo.krakow.pl, tel. 12 6331197.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    Dostępność architektoniczna

    1. Wejścia na teren szkoły zaprojektowano od ulicy Wróblewskiego. Istnieją trzy wejścia prowadzące bezpośrednio do budynku dostępne dla uczniów, nauczycieli i pracowników administracjii obsługi.Wejście główne do budynku zaopatrzono w drzwi automatycznie otwierane, rampę podjazdową z obustronnymi poręczami. Wejście na teren szkoły oraz do budynku szkoły wejściem głównym pozwala na swobodne poruszanie się osobie na wózku. Wejścia boczne są niedostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
    2. W szkole istnieją 3 kondygnacje: parter, pierwsze piętro oraz piwnica. Poziom parteru jest dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Możliwy jest dostęp do sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, stołówki szkolnej, pomieszczeń administracyjnych. Na piętro (gdzie znajdują się pracownie przedmiotowe) oraz do piwnicy prowadzą schody.
    3. Szkoła nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub wizualny i głosowy,
    4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
    5. Kolor ścian i podłóg jest kontrastowy w niewielkim stopniu.
    6. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do użytku dla osób niepełnosprawnych.
    7. W budynku na każdym poziomie (parter i pierwsze piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajdują się klatki schodowe. Zastosowano taśmę do wyróżnienia stopni na schodach.
    8. Budynek nie posiada wind ani schodołazów.
    9. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.


     

    Koordynator do spraw dostępności wyznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa -  Bogdan Dąsal.